Aksjemarkedene hentet inn fallet

Til tross for over en måned med krig i Europa har de fleste finansmarkedene stabilisert seg. Samtidig inverterte rentekurven, noe som historisk har varslet resesjon.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 1,1 prosent målt i EUR. Nordiske VINX steg 2,6 prosent målt i NOK. Her hjemme var Oslo Børs opp hele 4,9 prosent (OSEBX).

Råvareskvis
Grunnet krigen i Europa og sanksjonene mot Russland, har tilgangen til en rekke råvarer blitt strupet. Russisk eksport utgjør om lag 40 prosent av gassforbruket i EU, og man har fryktet at denne tilgangen skulle stenges. Enn så lenge virker sannsynligheten for dette å ha avtatt. Et slikt scenario ville kunne sende allerede høye energikostnader ytterligere opp, noe som ville ramme kjøpekraften til husholdningene. Det kan også medføre at man vil se stenge fabrikker og permittere arbeidere.

Invertering av rentekurven
Krigen er en av flere faktorer som bidrar til at vi ser den høyeste inflasjonen på 30-40 år. Sentralbankene har respondert med stadig mer haukete retorikk, noe som har ført til at korte renter nå er høyere enn de lange i store deler av rentekurven (invertering). Historisk har dette vært varsel om en kommende resesjon. Samtidig har det også tatt tid fra man har sett invertering til resesjonen er et faktum. Forrige gang vi så en invertering var i august 2019, åtte måneder før resesjonen i 2020. Mange vil likevel hevde at det var mer tilfeldig at rentemarkedet spådde denne resesjonen, siden ble utløst av pandemien. 

Lav arbeidsledighet
I USA ser vi nå en arbeidsledighet på 3,6 prosent. Det er en indikasjon på at vi er kommet i den sen-sykliske fasen av sykelen. Til sammenligning så bunnet arbeidsledigheten ut på 3,5 prosent før pandemien. Lav arbeidsledighet tilsier tiltakende lønnsvekst i en økonomi som allerede er nær full kapasitetsutnyttelse. Sentralbankene vil ønske å dempe denne utviklingen, ved å stramme inn og bremse etterspørselen. Markedet priser nå inn renteøkninger, og man vil trolig se den amerikanske sentralbanken annonsere at de vil bygge ned balansen fra mai.

Veien videre …
Aksjemarkedene har ristet av seg mye av fallet etter Russlands invasjonen av Ukrainia, og verdensindeksen MSCI World er faktisk fem prosent høyere enn før krigsutbruddet. Selv om krigen forblir en risikofaktor, har fokuset skiftet tilbake til inflasjon og pengepolitisk innstramning. Isolert sett taler høyere renter mot aksjer, men vi ser fortsatt god selskapsinntjening og inflasjonsbeskyttelse som tilsier at aksjer enda er en attraktiv aktivaklasse.