Investeringsprosess

Alle Delphi-fondene følger den samme investeringsprosessen. Med utgangspunkt i fondenes investeringsunivers, genereres ideer gjennom screening av ulike variabler – med et spesielt fokus på enkeltselskapene.

Delphis forvalterteam består av fire forvaltere. Alle sitter sammen og deler kunnskap og ideer på tvers av investeringsuniversene. Selv om kunnskapsdelingen er sentral, står hver forvalter selv ansvarlig for å bestemme hvilke selskaper som skal inn i fondet/fondene forvalteren er ansvarlig for.

Investeringsunivers@2x

Screening-prosessen

Ved hjelp av screeningverktøyer som Bloomberg og Vikingen, ser vi på et stort antall grafer hvor selskapene er i fokus. Vi er hele tiden på jakt etter positive og langsiktige reprisingsmuligheter.

Trend-screeningen hjelper oss til å finne selskaper som har levert over tid. Trendene fanger også opp dynamikken i økonomien, finansmarkedene og selskapenes inntjening på en meget god måte. Treffer man på trendene, har man samtidig redusert risikoen for at fundamentalanalysen er feil – noe som er den desidert største kilden til svak avkastning hos forvaltere/investorer over tid. Det er betydelig høyere sannsynlighet for at et selskap som har levert gode resultater i de foregående kvartalene/årene også vil levere bra fremover, enn at et selskap som har levert svakt over tid plutselig vil forbedre seg. At trender i konjunkturer, rentenivå, produkters livssyklus og selskapers inntjeningssyklus ofte varer lenger enn man tror, er noe vi i Delphi forsøker å dra fordel av.


Når vi finner selskaper med en positiv, langsiktig trend på tre måneder eller mer, har vi også funnet et potensielt porteføljeselskap. I grafen nedenfor har vi forsøkt å illustrere hvordan en investering i et av våre porteføljeselskaper artet seg.

Trendenes ABC

  1. Varighet – jo lengre trenden har vart, desto mer sannsynlig at den vil vedvare
  2. Volatilitet – vi liker selskaper med lav volatilitet og dermed høyere forutsigbarhet
  3. Relativ styrke – økt verdiskapning i forhold til børs, sektor, konkurrenter, osv.

Fundamental analyse@2x

Delphis fundamentale analyse

I den fundamentale analysen vektlegger vi to forhold spesielt: For det første analyserer vi hvorfor et selskaps aksjekurs faktisk stiger. Her forsøker vi å identifisere om det er noen reelle endringer i selskapets fundamentale utsikter. Hvis svaret er ja, vurderer vi sannsynligheten for at den positive fundamentale trenden vil vedvare over tid. I arbeidet med å identifisere selskapenes viktigste verdidrivere, spiller vår kunnskap og erfaring fra aksjemarkedene en viktig rolle. Våre favoritter er langsiktige verdidrivere, og ikke minst drivere vi faktisk forstår.


For det annet ser vi mye på de store driverne – for eksempel teknologiske skift, mangel på energi eller veksten i fremvoksende økonomier. Med utgangspunkt i de store driverne, benytter vi en tradisjonell «bottom-up» fundamental analyse for å bekrefte et langsiktig verdistigningspotensial. Dersom både fundamentalanalysen og trendanalysen ender med positive fortegn, er vår målsetning å investere i det vi mener er høy-kvalitetsselskaper innenfor en rekke, ulike sektorer.

Kvalitet i selskapene

Som en langsiktig investor er vi konservative i våre fundamentale analyser. Vi legger stor vekt på kvalitet knyttet til forhold som; god selskapsledelse, konkurransefortrinn, prisingsmakt og etableringshindringer. Videre er vurderinger knyttet til selskapenes forretningsmodeller viktig. Vi legger også vekt på skalerbarhet i en forretningsmodell, slik at det er tilstrekkelig marginpotensial og godt topplinjepotensial.

Etter å ha vurdert de fundamentale utsiktene vurderer vi selskapenes balanser. Siden vi normalt liker selskaper med mindre gjeld, er vi også her konservative.

Avslutningsvis gjør vi oss opp en formening om selskapets prising. Her ser vi blant annet på selskapenes inntjeningsmuligheter de kommende årene, relativt til dagens prising. Hvis det er et negativt avvik mellom dagens prising og vår vurdering av de langsiktige inntjeningsmulighetene, avstår vi fra å investere – uavhengig av om selskapets aksjekurs er i en positiv pristrend. Velger vi å investere, er det også et viktig prinsipp at når et selskap tas inn i porteføljen, skal normalt et annet selskap ut. Et annet prinsipp er at vi i fallende markeder forsøker å benytte trendtilnærmingen til å eie aksjer i selskaper som faller mindre enn markedet for øvrig, og at vi i tillegg kan øke kontantandelen.

Salgsdisiplin

Salg av aksjer skjer på basis av endring i pristrend og/eller fundamentale forhold. På samme måte som for kjøp, vil en negativ pristrend på tre måneder ofte være nødvendig for å kunne vurdere hvorvidt et selskaps fremtidsutsikter har blitt dårligere.

Et fundamentalt drevet salg kan for eksempel skje på bakgrunn av endringer i selskapets inntjeningspotensial, hvis selskapet etter våre vurderinger har blitt for dyrt, for eksempel sett i forhold til konkurrenter, historisk prising, hvor vi er i sykelen eller veksten vi ser for oss fremover (selv om kurstrenden fortsatt er positiv), porteføljetekniske tilpasninger, økt politisk risiko eller andre strukturelle endringer.

Sagt på en annen måte: Hvis det fundamentale speiler trenden, er vi i «sweet spot». Hvis ikke, selger vi på bakgrunn av endringer i det fundamentale og/eller trend.