Om fondssparing

I Delphi mener vi aksjefond er det beste redskapet for langsiktig sparing. Aksjefond er et enkelt og fleksibelt spareprodukt, preget av stor åpenhet.

Som produkt er aksjefond gjennomregulert fra myndighetenes side. Du vet til enhver tid hva du er investert i, avkastningen kan følges fra dag til dag, og det er selvsagt full åpenhet om samtlige kostnader. Du står helt fritt til å kjøpe og selge andeler når du måtte ønske, og du får oppgjøret inn på bankkontoen etter kun få dager.

Derfor bør du spare i aksjefond:

 • Du kan forvente god avkastning over tid
 • Du får tilgang til en bredt diversifisert aksjeportefølje
 • Aksjefond gir god forbrukerbeskyttelse


Det er viktig å være klar over at aksjefond ikke er et instrument for kortsiktig spekulasjon. Aksjefond er designet for langsiktig sparing og kapitaloppbygning. Det er også viktig å være klar over at verdien på aksjefond svinger over tid. Mister du nattesøvnen når det stormer på verdens børser, eller tåler du ikke midlertidige verdifall, bør du antakelig velge andre spareformer.

Her kan du kjøpe andeler i Delphis aksjefond

Spareavtale inn

De fleste har litt penger til overs når månedens utgifter er tatt høyde for, penger som med fordel kan plasseres i aksjefond gjennom spareavtaler. En spareavtale passer for alle, enten du sparer til eget forbruk, til pensjon, til dine barn eller barnebarn.

I aksjefond påvirkes avkastningen du oppnår i kroner og øre av hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet. Med en spareavtale er det ytterligere ett forhold som påvirker – nemlig måten du sparer på. Ved å kjøpe andeler litt etter litt, under alle typer markedsforhold, får du samtidig flere andeler for sparebeløpet i perioder hvor børsene faller. At man «tvinges» til å spare i perioder hvor man kanskje heller ville latt være, nyter man godt av når børsene igjen vender oppover.

Når spareavtalen er etablert, går resten av seg selv. På en fast dato hver måned trekkes beløpet du ønsker å spare fra din bankkonto og det tegnes andeler i fondet/ene du har valgt.

Her kan du starte en spareavtale i Delphi

Uttaksavtale ut

Før eller senere ønsker du sikkert å bruke av pengene du har spart i Delphis aksjefond. Til hjelp kan du benytte en uttaksavtale. Med en uttaksavtale selger du andeler litt etter litt, samtidig som resten av sparepengene fortsatt tar del i selskapenes verdiskapning.

Uttaksavtaler passer spesielt godt i forbindelse med pensjon – både som tidligpensjon og som tilleggspensjon. I tillegg til det pensjonsrelaterte, kan en uttaksavtale også brukes i forbindelse med sabbatsår, videreutdanning, utvidet svangerskapspermisjon, og så videre. Kun fantasien begrenser bruksområdene. Du kan velge mellom to forskjellige uttaksavtaler:

 1. Salg av andeler for et fast beløp passer for deg som må ha forutsigbarhet i privatøkonomien. Du vet nøyaktig hvor mye du får tilført hver måned, men ikke når uttaksavtalen tar slutt.
 2. Salg av et fast antall andeler passer hvis du på forhånd har bestemt å selge deg helt ut over en bestemt periode, eller trenger penger i en tidsbegrenset periode.

Har du ikke behov for jevn tilførsel av penger? Da bør du ikke starte en uttaksavtale, men heller selge andeler når reelle behov oppstår.

Du kan starte en uttaksavtale ved å ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.

Skatteforhold i aksjefond

Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for god avkastning over tid. I tillegg er det noen skattemessige forhold som påvirker resultatene.

 1. Utsatt skatt: Til forskjell fra banksparing*, hvor du betaler skatt på avkastningen hvert år, betaler du først skatt på avkastningen i aksjefond når du selger andeler.
 2. Skjermingsfradrag: I tillegg til utsatt skatt, får du også et skjermingsfradraget som gjør deler av avkastningen skattefri. Fradraget tilsvarer en god bankrente over tid (tre måneders statskasseveksler etter skatt).
 3. Aksjesparekonto: 1. september 2017 ble aksjesparekonto lansert. Med en aksjesparekonto kan bytte mellom ulike aksjefond uten å realisere skatt. Når du tar penger ut av ordningen, tar du først ut pengene du har skutt inn skattefritt.

Sterk forbrukerbeskyttelse i aksjefond

Summen av det lovpålagte, det selvpålagte og Finanstilsynets tilstedeværelse gir sterk forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond. Verdipapirfond inkluderer; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Delphi tilbyr totalt fem aksjefond og ett kombinasjonsfond.

Lovpålagte opplysninger: I aksjefond vet du hele tiden hva du har investert i. Du kan følge nettoavkastningen fra dag til dag på internett, og det er selvsagt full åpenhet om samtlige kostnader. Opplysningskravene er regulert i Verdipapirfondloven.

Selvpålagte opplysninger: Gjennom Verdipapirfondenes forening har bransjen i tillegg etablert felles bransjenormer. Dette for å blant annet sørge for at informasjonen som gis i skriftlig materiell skal være forståelig og korrekt. Du finner mer om bransjenormene på www.vff.no.

Overvåkes av Finanstilsynet: Finanstilsynet har mange oppgaver, blant annet å overvåke at forvaltere som Delphi Fondene følger Verdipapirfondloven. Kort fortalt fører Finanstilsynet tilsyn med våre systemer og rutiner, samt at reglene overholdes generelt.

 • Fyldig informasjon – blant annet om fondets risiko, kostnader som påløper, markeder fondet investerer i, samt nettoavkastning fondet har gitt.
 • Riktig prising – aksjefond investerer hovedsakelig i likvide papirer omsatt over børs. Verdien av fondsandelene fastsettes på grunnlag av observerte markedspriser.
 • Daglig tegning og innløsing – du kan selge andeler når du ønsker, og samtidig være trygg på at den daglige kursen gjenspeiler markedsverdien.
 • God risikospredning - aksjefond plikter å spre investeringene i flere verdipapirer innenfor fondenes investeringsmandater. Aksjefond må ha minimum 16 porteføljeselskaper, og maksimalt ti prosent av total forvaltningskapitalen i ett enkeltselskap.
 • Sikker oppbevaring – midlene i et aksjefond oppbevares i en uavhengig depotbank. Depotbanken foretar alle inn- og utbetalinger i aksjefondet, samt fører kontroll med at transaksjonene er i tråd med lovverk og investeringsmandat.

Ønsker du å vite mer om sparing i aksjefond?

Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.

*Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing. Ved banksparing er innskudd opp til 2 millioner NOK per kundeforhold sikret via Bankenes sikringsfond for banker som er medlem av ordningen.