Investeringsdirektør Bård Bringedal oppsummerer 2022 og vurderer aksjeåret 2023

Så er også 2022 en del av historiebøkene, og året ga oss som foregående år flere begivenheter av historiske proporsjoner. Krig på europeisk jord som følge av Russlands invasjon av Ukraina var blant disse. Utover de menneskelige lidelsene, er krigen et skremmende eksempel på de alvorlige motsetningene som fremdeles eksisterer i vårt århundre, og tilhørende vilje til å agere med bruk av militær makt.

Etter årtier med økonomisk vekst basert på internasjonal handel og globalisering, vel og merke ikke uten utfordringer, ser vi nå tendenser til deglobalisering. I stedet for handel basert på hvor en vare produseres billigst, vil vi i økende grad være opptatt av forsyningssikkerhet og hvem vi handler med. Selv om det kan være gode grunner til slik tenking, som Europas ønske om uavhengighet av russiske gassleveranser, vil det over tid bidra til mindre kostnadseffektiv produksjon, og i økonomiske termer være en inflasjonsdriver.

Et krevende år for aksjemarkedet

Inflasjonsveksten var en sentral driver i 2022, og den prisøkningen vi så tendenser til i 2021 viste seg ikke å være av midlertidig art. Inflasjonen nådde nivåer vi ikke har sett på flere tiår, og med det måtte verdens sentralbanker trå til med kraftige rentehevninger. Finansmarkedene ble tatt på sengen av de kraftige rentehevningene, og sammen med den økte geopolitiske usikkerheten bidro dette til at aksjemarkedene hadde sitt svakeste år siden 2008.

2022 ble dessverre også et krevende år for Delphi Fondene, og vi klarte verken å levere positiv avkastning eller gjøre det bedre enn fondenes respektive referanseindekser. Dette er vi naturligvis ikke fornøyd med. Delphi Fondene baserer seg på en forvaltningsfilosofi som sier at ved å identifisere trender og selskaper i positiv utvikling, har man gode forutsetninger for å prestere bedre enn markedet som helhet. 

Denne filosofien ligger fast i Delphi, men så jobber vi kontinuerlig med å forbedre hvordan vi identifiserer selskapene vi har tro på. Aktiv forvaltning er en fin balanse mellom å holde seg til det man mener er riktig på lang sikt, men samtidig ta lærdom av de beslutninger man tar som i etterkant viser seg å være mindre gode. 

Godt rigget for 2023

Delphi Fondene består i dag av fem aksjefond og ett kombinasjonsfond forvaltet av seks forvaltere, og dekker med dette et bredt spekter av investeringsbehov for våre kunder. Med Delphi Green Trends dekker vi også den delen av markedet som bidrar til det grønne skiftet, noe vi forventer økt interesse for i årene som kommer – og som vi mener passer godt med Delphis investeringsfilosofi. 

I 2022 fikk vi på plass en ny analytiker, Erik Alexander Berg-Johnsen, og salgs- og markedssjef Karl-Otto Gulseth. Vi er med det godt rigget for å levere gode investeringsprodukter og -innhold til alle Delphis kunder. 

Gode investeringsmuligheter

Inn i 2023 er mange avventende til utviklingen i aksjemarkedet. Sjeldent er det så godt varslet at det skal komme en resesjon, noe som imidlertid allerede bør reflekteres i markedsbevegelsene og -prisingen. Samtidig har ikke konsensus hatt noen særlig god treffsikkerhet de siste årene, verken til å predikere gjeninnhentingen i veksten etter pandemien, oppgangen i inflasjonen eller renteoppgangen. 

En viktig årsak til den økte resesjonsfrykten og svakere økonomisk vekst er uten tvil den kjappe og kraftige innstrammingen i pengepolitikken. Like fullt er det grunn til å tro at inflasjonen vil komme nedover fra nivåene vi har sett i 2022, og med det mindre grunn til innstrammende pengepolitikk. 

Uansett vil 2023 by på gode investeringsmuligheter, og vi har stor tro på at en trendbasert tilnærming er den beste for å finne og utnytte disse på best mulig måte.