Vedtektsendringer for verdipapirfond

Finanstilsynet godkjente 21. mars 2023 Storebrand Asset Management AS's søknad om vedtektsendringer for verdipapirfond i som forvaltes av Storebrand Asset Management AS. Vedtektsendringene gjelder i de fleste Delphi- og Storebrand-fond.

Endringene omfatter:

  • Etablering av nye andelsklasser som er tilpasset kunder med høyere krav til kostpris
  • Verdipapirfondet Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon
  • I vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG, FO Norsk Likviditet og SEB NOK Liquidity Fund er betegnelsen «pengemarkedsfond» erstattet med betegnelsen «likviditetsfond», som er korrekt klassifisering for disse fondene. Endringen har sammenheng med at forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen) er gjennomført i norsk rett.

Implementering av endringene skjer suksessivt i løpet av 2023. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene.

Se godkjenning fra Finanstilsynet og godkjente fonds vedtekter her