Børser på rekordjakt

Oktober ble nok en sterk måned for mange av verdens børser. Løftet frem av sterke kvartalsresultater fra selskapene og et solid makrobilde, fikk vi også en rekke nye børsrekorder.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 2,8 prosent målt i NOK. I løpet av måneden fikk vi nye børsrekorder i blant annet USA, Tyskland og Norge. Selskapenes kvartalsrapportering får mye av æren. I USA ser vi at 77 prosent av S&P 500-selskapene som har rapportert tall har slått sine inntjeningsestimater, mens tilsvarende tall for Stoxx 600 er 57 prosent.

Mindre støtte fra sentralbankene

Den europeiske sentralbanken presenterte sine planer for forlengelsen av obligasjonskjøpene i oktober. Etter nyttår halveres de månedlige kjøpene til 30 milliarder euro, samtidig som kjøpsperioden utvides med ytterligere ni måneder, med mulighet for videre forlengelse. I sum en positiv melding for en europeisk økonomi i bedring. Ser vi dette i sammenheng med at den amerikanske sentralbanken allerede har begynt å bygge ned balansen med 10 milliarder dollar per måned, må veksten fremover i større grad bli selvbærende.

Meget sterkt makrobilde

Makrobildet bidrar til tro på en mer selvbærende vekst. Aktivitetstallene fortsetter oppover, og de globale vekstutsiktene oppjusteres stadig. Både konsum- og industritall har steget i kombinasjon med bedring av arbeidsmarkedstall. De globale inflasjonstallene synes også å være under kontroll. Samtidig har nedjusteringene av inflasjonsforventningene stoppet noe opp, og risikoen er til stede for at inflasjonen igjen tiltar som følge av høyere oljepriser og økende lønnsvekst i USA.

Kina stadig sentral

Den kinesiske økonomien blir stadig viktigere for den globale veksten. Frykten for en hard landing synes å være redusert. Samtidig er BNP-veksten stabil, mens vekstutsiktene har blitt oppjustert i takt med resten av verden. Fokuset i media har den siste tiden vært rundt president Xi Jinping sin konsentrasjon av makt. Argumentasjonen går på at dette er nødvendig for å gjennomføre økonomiske reformer.

Veien videre …

Et sterkt globalt makrobilde, kombinert med gode resultater fra selskapene, bidrar til fart i aksjemarkedene. Selv om prisingen har økt, virker det fortsatt sannsynlig at børsene vil fortsette å stige. Samtidig må vi regne med at det også vil svinge.

“Anyone with a pension or retirement is an investor in the stock market" 
Brad Katsuyamal