Endrer i rentedelen i Delphi Kombinasjon

Fra 15.mars endres laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering fra BB- til B på investeringstidspunktet i Delphi Kombinasjon.

Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering endres nå fra BB- til B på investeringstidspunktet.

Endringen implementeres 15. mars og vil kunne medføre en økning i kredittrisiko.

Markedsforholdene har gjort det slik at flere utstedere har falt i rating og som følge av det er investeringsuniverset med BB-rating blitt mer snevert. Ved å åpne for å investere i B-ratede papirer øker investeringsuniverset betydelig ettersom B-ratede papirer er omkring 40 prosent av markedet (av BBB og nedover – dette inkluderer også B-). Endringen vil gi forvalterne større fleksibilitet og muligheter, og forvalterne vil bruke sin kompetanse for å finne ytterligere prisings-feil innenfor B-ratede papirer i rentemarkedet.