Fornybar energi skyter fart

Trendene blant aksjer med en tydelig ESG-profil, viser at kapitalmarkedene for alvor har fått øynene opp for vekstpotensialet som fornybar energi representerer. Innenfor vindkraft kapitaliserer flere selskaper på trenden.

Tekst og analyse: Ivar Harstveit

Fra en marginal andel ved millenniumskiftet, står nå sol, vind og bioenergi samlet for nærmere ti prosent av verdens produksjon av kraft (Kilde: Bloomberg New Energy Outlook 2018). Et ønske om å fremskynde utviklingen har medført at myndighetene i USA og i eurosonen har brukt subsidier som et verktøy for å stimulere til investeringer i sektoren. Samtidig har en rivende teknologiutvikling medført at kostnadene har kommet ned. Dagens investeringsbeslutninger vil påvirke kraftselskapers inntjening de neste tiårene, og flere vegrer seg derfor for å investere i fossilbasert teknologi som kan være utdatert allerede om få år. I Europa er vindkraft vidt utbredt, og blant våre danske naboer finner man selskapene som leder an i utviklingen. 

Dansk børsrakett


Vestas Wind Systems er et av selskapene som utmerker seg. Selskapet produserer vindturbiner til bruk på land, og tilbyr også vindmøller til havs gjennom et "joint-venture" med japanske Mitsubishi. Selskapet lå nærmest med brukket rygg i 2012, men endringer i ledelsen og et marked som satte fart bidro til at aksjen bunnet ut. Siden har utviklingen vært eventyrlig, og de neste fem årene mer enn 25-doblet aksjen seg. 

På slutten av 2017 ble imidlertid markedet urolig for at Trumps beslutning om å gradvis fase ut subsidier på vindkraft skulle ramme Vestas viktigste marked. "Støttehjulene" fra myndighetene har bidratt til at USA har verdens nest største installerte vindkapasitet, etter Kina. Likevel har selskapets ordrebok fortsatt å vokse. Dette har bidratt til at aksjen igjen har begynt å stige, og en ny positiv trend er etablert.

Installasjon av vindmøller er kapitalintensivt, og etterspørselen vil naturlig nok være avhengig av konjunkturer. Det som virkelig kan drive Vestas til nye høyder, er selskapets servicedivisjon. Inntektsstrømmen fra dette segmentet kan sammenlignes med en abonnementstjeneste, og kontraktene kan bli inngått for opp mot 30 år av gangen. Vestas servicedel vokser nå rundt ti prosent årlig, og utgjør nærmere halvparten av inntjeningen fra driften. Dette kan bidra til en mindre syklisk utvikling i inntjeningen, og økt investorinteresse i tiden fremover. Samtidig er det mye som tilsier at også leveransene av vindturbiner vil fortsette å øke, på tross av usikkerhet knyttet til utviklingen i statene i Trump-æraen uten subsidier.

Her finner du vår analyse av Vestas

Trygg havn i vindmøller til havs


En god aksjeportefølje bør bestå av selskaper med ulike typer karakteristika. Spesielt når det er ruskevær på børsen, er det viktig å ha aksjer med defensive egenskaper. Disse kjennetegnes ofte av en lavere markedsrisiko enn markedet som helhet, målt i det som i den akademiske verdenen omtales som beta. Et slikt selskap er danske Ørsted, tidligere kjent som Dansk Olie- og Naturgas (DONG Energy). Navneskiftet spiller på oppdageren av elektromagnetismen, Hans Christian Ørsted, og kom etter avhendingen av virksomheten innenfor olje og gass. 

Ørsted ble børsnotert i Danmark i 2016, og er i dag verdensledende på utbygging og operatørskap av vindmølleparker til havs. Markedsandelen på operatørskap av offshore vindmølleparker ligger på rundt 30 prosent. I motsetning til olje- og gassvirksomheten, som var sterkt eksponert mot utviklingen i råvareprisene, er dagens forretningsmodell langt mindre konjunkturutsatt. Majoriteten av vindparkene man finner i Ørsteds balanse, selger kraft til en rate som er garantert av statlige myndigheter i opp mot 20 år. Selskapet ble også kåret til verdens mest bærekraftige energiselskap av konsulentselskapet Corporate Knights i årets undersøkelse. De neste årene er det forventet at bærekraft vil få økt fokus i kapitalforvaltningsmiljøer, og store pengestrømmer vil derfor sluses inn i denne typen investeringer. Dette kan bidra til å støtte opp under aksjekursen.

Sikre kontantstrømmer som det vindparker genererer, verdsettes høyt. Dette understøttes av trenden i aksjen, og man så en robust kursutvikling under fjorårets markedsturbulens. Samtidig har selskapet også en utviklingsportefølje av nye vindmølleparker til havs. Man får derfor eksponering mot et marked som ligger an til å ta av de neste årene. Stadig kraftigere vindmøller, kombinert med store tilgjengelige havområder for vindmølleparker støtter denne trenden. Viktigst er kanskje et sterkt politisk ønske om å satse på offshore vind. Kombinasjonen av statlige garanterte kraftpriser som bidrar med stabil inntjening på eksisterende eiendeler, og en portefølje med nye vindparker som vil øke selskapets inntjening med opp mot 20 prosent årlig, anser vi derfor som attraktivt.

Her finner du vår analyse av Ørsted

Ulønnsomme utslipp


En av de underliggende driverne bak kursutviklingen i selskapene som driver med fornybar energi, er eksponeringen mot europeiske kraftpriser. Alt annet likt, betyr økte priser på kraft at det blir mer lønnsomt å bytte ut fossile energikilder med fornybar kraft. Det seneste året har vi sett et voldsomt rally i kraftpriser på tvers av det europeiske kontinentet. Også i Norge har forbrukere fått økte strømregninger. En av årsakene til dette, er et politisk ønske om å få ned utslippene av karbondioksid. 

Fortsatt kommer mye av europeisk kraft fra kraftverk fyrt med enten kull eller gass. Ettersom dette bidrar til store utslipp, må produsentene kjøpe inn karbonkvoter. Etter finanskrisen falt industriproduksjonen i eurosonen, og med dette utslippene av CO2. Dette har bidratt til at karbonkvoter lenge har vært handlet på lave nivåer. Den europeiske kommisjonen har nå strammet inn på antallet tilgjengelige kvoter fra og med 2019. Forventningene om et lavere antall kvoter førte til et rally i karbonprisen i fjor. I år har prisene vært stabile, men fortsatt på høye nivåer. Dette bidrar til at kraftprisene har kommet opp, og utviklingen innen fornybart har satt fart.

Delphi og ESG-trenden


I Delphi Fondene vil vi gjerne investere smart i forhold til ESG, og vi vil gjerne ha porteføljeselskaper som bidrar positivt knyttet til bærekraftsrelaterte utfordringer. Samtidig må også disse trende positivt, og kunne vise til en god fundamental historie. Vestas Wind Systems og Ørsted er to selskaper som tikker av på begge deler av vår analyse, både trend og fundamental. Førstnevnte selskap finner du i dag i porteføljene til alle Delphi-fondene unntatt Delphi Norge, mens Ørsted er del av Delphi Nordic og Delphi Kombinasjon.

NB: Trendanalysen representerer vår oppfatning av selskapet på gitt dato. Analysen representerer ingen kjøps– eller salgsanbefaling. Foto: Vestas Wind Systems.