Fremskyndet renteoppgang?

Korreksjon i brede aksjeindekser og rotasjon fra vekst- til verdiaksjer preget starten av 2022. Stadig mer «haukete» sentralbanker var en av triggerne for markedsbevegelsene.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 5,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 3,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned hele 9,1 prosent målt i NOK. Her hjemme korrigerte Oslo Børs ned 2,2 prosent (OSEBX).

Rentenormalisering

Den amerikanske sentralbanken (FED), har fremstått stadig mer aggressiv med tanke på utsiktene for rentehevinger. De kvantitative støttekjøpene ventes å avsluttes i mars, og FED har nå i stor grad bekreftet at også renten vil heves samme måned. Den offensive kommunikasjonen medførte at markedsforventningene bykset fra tre til fem renteøkninger bare i 2022. Lykkes FED med eventuelle rentehevinger, kan det også bli aktuelt med en nedbygging av sentralbankens balanse. Sentralbankens rentehopp ble gjenspeilet i aksjemarkedet, hvor vi i januar så en historisk kraftig rotasjon fra vekst- til verdiaksjer.

 Baseeffekter i fokus

Den nåværende inflasjon i USA ligger høyt oppe på 7-tallet, men fremover tyder mye på at denne vil avta grunnet såkalte baseeffekter. Blant disse kan det nevnes en oppgang i energi og råvarepriser fra lave nivåer, sammen med bedring i trøblete forsyningskjeder. Selv om inflasjonen normalt vil falle på grunn av dette, kan et stramt arbeidsmarked og tiltagende lønnsvekst, gjøre at denne har falt saktere. Videre utvikling i inflasjonen vil være en viktig faktor når FED vurderer innstramninger.

 Topp i vekstraten?

Vekstraten i økonomien kan også komme ned fra høye nivåer. Blant annet ser man at konsumenttilliten har falt tilbake i forbindelse med gjenåpningen. En av årsakene kan være svekket kjøpekraft grunnet den kraftige inflasjonen. Foreløpig er forventningene at veksten vil falle, men fremdeles ligge over trend. Et faremoment kan være hvis veksten stagnerer, samtidig som inflasjonen forblir høy. Faren for stagflasjon fremstår likevel som lav ettersom lavere vekst ville dratt ned inflasjonspresset.

Veien videre …

Vi ser fortsatt at sterk selskapsinntjening er en viktig driver for avkastningen i aksjemarkedet. Mye tyder på at vi også i år vil se vekst over trend, tross noe svakere vekstmomentum. Det må naturligvis veies opp mot innstramningene fra sentralbankene, men i sum tilsier et positivt vekstbilde at aksjer forblir en attraktiv aktivaklasse

The world is not the most pleasant place. Eventually, your parents leave you and nobody is going to go out of their way to protect you unconditionally. You need to learn to stand up for yourself and what you believe and sometimes, pardon my language, kick some ass.

Queen Elizabeth II