Markedene tok en pust i bakken

Etter fem måneder med oppgang falt aksjemarkedene i april, noe som sammenfalt med økte amerikanske inflasjonstall og renteutsikter.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 1,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte flatt målt i EUR og den nordiske VINX steg 0,7 prosent målt i NOK. Sterkere oljepris bidro til å sende Oslo Børs opp 0,8 prosent (OSEBX).  

Inflasjonstrenden sterkere en antatt 

Inflasjonstallene globalt har en periode vist en fallende trend, og gitt håp om at inflasjonen har kommet under kontroll. De tre seneste måneden har vi likevel sett oppgang i inflasjonstallene fra USA, noe som har skapt tvil om dette «narrativet». Flere statistikker, inkludert "superkjerneinflasjon", som ekskluderer volatiliteten til mat- og energiprisene, indikerer en sterkere inflasjonstrend enn tidligere antatt. Denne økningen i inflasjonen har også sammenfalt med en akselerasjon i vekstutsiktene, med BNP-vekstprognosene for USA som har blitt oppjustert betydelig de siste månedene. Denne situasjonen har skapt usikkerhet rundt den fremtidige pengepolitikken til den amerikanske sentralbanken, og har ført til utsettelser av de forventede rentekuttene. 

Små fiskekroker i Eurosonen 

I motsetning til USA har Eurosonen opplevd mer moderate vekstutsikter, med lavere BNP-vekstprognoser for 2024. Selv om noen indikatorer for servicesektoren har vist positive tegn, forblir industrien, spesielt i Tyskland preget av lav aktivitet. Den svake økonomiske utviklingen i Eurosonen har også blitt påvirket av den generelle nedgangen i verdensøkonomien, spesielt i Kina. Til tross for tegn til bedring i den kinesiske økonomien, har Eurosonen fortsatt å slite med lav vekst og inflasjon. Dette har ført til forventninger om at den europeiske sentralbanken, ECB, vil ta skritt for å stimulere økonomien, inkludert mulige rentekutt. 

Sterk dollar 

Den amerikanske dollaren har opprettholdt sin styrke til tross for høy risikovillighet i markedene, noe som historisk sett har vært ugunstig for fremvoksende økonomier. Mange av disse landene har stor gjeld som er denominert i dollar, som blir vanskeligere å betjene når den lokale valutaen svekkes mot dollaren. Styrken til den amerikanske dollaren har tvunget mange sentralbanker rundt om i verden til å utsette planlagte rentekutt for å unngå ytterligere svekkelse av sine valutaer. Dette har skapt en form for valutakrig hvor sentralbanker må balansere behovet for å holde tritt med USAs rentenivåer for å unngå inflasjon, samtidig som de må sikre at deres egne valutaer ikke blir for svake. 

Veien videre

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 3 prosent i april, etter fem måneder på rad med oppgang. Forrige månedsfall så vi i oktober i fjor høst, og også da var det rentefrykt og oppgang i amerikanske statrenter. Gode tall foreløpig i rapporteringssesongen viser at selskapsinntjeningen fortsatt er god, noe som taler for aksjer som en attraktiv aktivaklasse.