Norske aksjer i vinden

Etter en svak avslutning på fjoråret for norske aksjer, har 2019 startet med solid oppgang. Vi har tatt en prat med Tian Tollefsen, forvalter av Delphi Norge, om hans forventninger til børsen fremover.

Aller først Tian, hva har løftet Oslo Børs og Delphi Norge så langt i år?


– Energi og finans er sektorene som har løftet børsen mest så langt i år, samtidig som kommunikasjon og fiskeoppdrett også har bidratt bra. Energisektoren har steget aller mest, og har også vært viktigste bidragsyter til avkastningen i Delphi Norge. Ellers har vi fått godt betalt relativt til referanseindeksen for ikke å være investert i Hydro, som har falt mye på svake kvartalstall og aluminiumspriser. Aksjeplukkingen innenfor sjømat og høy eksponering i Schibsted har i tillegg bidratt til meravkastning. 

Hva har trukket i negativ retning for fondet?


– På den negative siden har vi tapt på telekom, og da helt konkret på våre investeringer i ICE. Selskapets forventede børsnotering strandet, noe som sendte kursen klart ned. I tillegg har vi tapt til indeksen på undervekt i finans, samtidig som shipping-eksponering var for høy inn i året. 

Hva kan du si om bredden i fondets investeringer?


– I forhold til antall posisjoner, er Delphi Norge et relativt konsentrert fond. Samtidig har fondets sektorbredde økt gjennom det siste året, og da spesielt i defensive aksjer, som bidrar godt i litt mer volatile tider. Selv om Oslo Børs er liten i global sammenheng, er det mulig å finne gode trender innenfor en rekke ulike sektorer.

Delphi-Tollefsen-4-thumb
Tian Tollefsen, forvalter Delphi Norge

Hva tror du om oljeprisen fremover?


– Oljeprisen er kanskje den viktigste driveren for Oslo Børs. I fjerde kvartal falt oljeprisen kraftig fra 80 til 50 dollar fatet. Det slo luften ut av mange oljerelaterte aksjer. At Saudi-Arabia ble "lurt" av Trump til å øke produksjonen for å kompensere for Iran-sanksjonene, var viktigste årsak til oljeprisfallet. Parallelt med dette overrasket skiferoljeproduksjonen i USAs på oppsiden, samtidig som veksten i global økonomi begynte å vise svakhetstegn. Mange av disse faktorene er nå i ferd med å snu. OPEC, med Saudi-Arabia i spissen, har for alvor tatt grep for å dra ned oljelagrene og sende oljeprisen opp, veksten i amerikansk skiferproduksjon slakker noe av, samtidig som etterspørselen etter olje holder seg overraskende bra. Mye tyder på at en oljepris rundt 65-75 dollar fatet er innenfor rekkevidde i år. 

I hvor stor grad påvirker Trump og handelskrigen Oslo Børs?


– Oslo Børs har en overvekt av sykliske selskaper. I så måte får handelskrigen helt klart en effekt. Heldigvis innser begge parter at de har for mye å tape på ytterligere opptrapping av handelskrigen. Det jobbes nå iherdig med å få på plass en avtale som kan sette begge i godt lys. En endelig avtale forventes å bidra til å løfte børsene i år.

Andre forhold som spiller inn?

–  Den viktigste driveren for børsene så langt i år har nok vært at den amerikanske sentralbanken har vist moderasjon i forhold til innstramninger i pengepolitikken. Det var nok bred enighet om at kart og terreng ikke stemte overens mot slutten av 2018. De fleste indikatorene har pekt i retning av en avtakende global vekst, noe som helt klart ga et mer volatilt og usikkert marked. Ser vi tegn til stabilisering av veksten i løpet av våren, tror vi at dette også vil kunne bidra til å løfte børsene videre. 

Hvordan påvirker bærekraft fondet?

– I praksis på to måter. For det første tar vi hensyn til bærekraft og ESG-relaterte spørsmål i selve investeringsprosessen. Her er utgangspunktet Storebrands standard for bærekraftige investeringer. For det andre ser vi at en rekke selskaper som faller under ESG-paraplyen på Oslo Børs har fått en god start på 2019, herunder NEL, Scatec Solar og Tomra. Vi vil gjerne investere smart i forhold til ESG, og vi vi gjerne ha porteføljeselskaper som bidrar positivt knyttet til bærekraftsrelaterte utfordringer. Samtidig må også disse trende positivt, og kunne vise til en god fundamental historie. Vi opplever at ESG-trenden blir stadig mer investerbar også på Oslo Børs.

Resultatene i Delphis fond har vært under pari en stund. Hva tenker du om det?


Det stemmer at det har vært en vrien periode, for så vidt ikke bare for Delphi, men for mange aktive forvaltere. Ulike aktive forvaltere har ulike investeringsstrategier som leverer ulike resultater på kort og lang sikt. Delphi-metoden, som kombinerer trendanalyser med tradisjonell fundamental analyse, har levert gode resultater i over 25 år. Men reisen har ikke vært lineær. Vi er nå inne i en periode hvor vår måte å forvalte på ikke fungerer så godt som vi skulle ønsket. Slike perioder har vi vært gjennom mange ganger før, noe som samtidig gjør oss trygge på at vår måte å forvalte på vil slå tilbake. Ved sparing over for eksempel fem eller ti år, er det i realiteten noe få og relativt korte tidsperioder som skaper meravkastningen for aktive fond. Timing er vanskelig, og derfor ser vi at de av våre kunder som har fått best betalt, gjerne er det som sitter rolig gjennom både opp- og nedturer. 

Helt til slutt Tian, er aksjer fortsatt det rette?

– Ja, selv om vi har kommet langt ut i den økonomiske sykelen, mener vi det. Ser vi på verdifastsettelsen av selskapene på Oslo Børs, er denne samlet sett lavere i dag enn ved inngangen til 2018. Det er positivt. Samtidig har makrobildet svekket seg uten å vise klare tegn til stabilisering. Det er litt "mixed signals", men en løsning på handelskrigen, kombinert med finans- og pengepolitiske stimuli, vil sannsynligvis gi en stabilisering og kanskje en liten vekstimpuls i løpet av året. Vi skal uansett gjøre det vi kan for å skape meravkastning i 2019.

Her finner du mer om Delphi Norge