Økonomien åpner opp

Gjenåpningen globalt går på skinner, og man nærmer seg flokkimmunitet mange steder. Det tilsier økt vekst i verdensøkonomien, men stigende inflasjon skaper usikkerhet.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 0,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 klatret 2,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp hele 4,2 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs samtidig 2,8 prosent (OSEBX).


Nær flokkimmunitet

Med smittetall globalt på vei ned, begynner man å se effektene av vaksineprogrammene verden over, og flere økonomier nærmer seg flokkimmunitet. For eksempel har Storbritannia og Israel en andel av befolkningen på rundt 70 prosent som enten er vaksinert eller tidligere smittet. USA følger hakk i hæl med i overkant av 60 prosent. Med denne utviklingen ser vi igjen økt mobilitet, restaurantbookinger, og et ønske om å reise.


Høyeste inflasjon på 30 år

Med et oppdemmet konsum som skyter fart, sammen med at tilbudssiden er hemmet av stadige flaskehalser og komponentmangel, gjør at vi ser stigende inflasjon. I USA fikk vi april-tall som viste en inflasjon på over tre prosent, noe som er det høyeste inflasjonstallet på 30 år. En annen faktor som også påvirker inflasjonen, er baseeffekter ved at oppgangen i råvarepriser er særdeles kraftig sammenlignet med fjoråret. Mer klarhet rundt videre retning i inflasjon, får vi sannsynligvis når baseeffektene avtar om noen måneder.


Ledige jobber

Arbeidsledigheten i USA er fortsatt høyere enn før pandemien startet. Likevel ser man at bedrifter har problemer med å fylle ledige stillinger. Stimulisjekker og gunstige trygdeordninger pekes på som en av årsakene til at det er vanskelig å finne arbeidskraft. Spørsmålet fremover er hvorvidt bedriftene må heve lønningene for å lokke folk ut i arbeid. For at vi skal se langvarig høyere inflasjon, er det nok også nødvendig at vi ser økte lønninger.

Veien videre …

Makrobildet fortsetter i samme retning som tidligere, med tiltagende vekst i verdensøkonomien. Dette støttes opp av gjenåpning, kombinert med stimulanser fra myndighetene. Et slikt bakteppe er positivt for selskapsinntjeningen, og tilsier at aksjer fortsatt fremstår som et attraktivt alternativ.

A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don't need it.

Bob Hope