Oppløpssiden igjen

November ble en mer blandet børsmåned. Med kun oppløpssiden av børsåret 2017 foran oss, har investorene vendt blikket mot 2018. Troen på aksjer forblir sterk også inn i det nye året.

For november sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 2,0 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 0,9 prosent målt i NOK. For årets første elleve måneder, er de samme indeksene opp mellom 10 og 20 prosent.

Solid økonomisk vekst

De globale vekstutsiktene har blitt oppjustert en rekke ganger i 2017. For G7-landene og industrilandene ender BNP-veksten trolig rundt to prosent. Tilsvarende ventes i 2018. Dermed kan det være slutt på akselererende veksttakt. Skulle veksttakten likevel fortsette å øke, er det naturlig å anta at inflasjonen også tiltar. I så tilfellet kan sentralbankene bli tvunget til raskere innstramminger enn ventet. Enn så lenge fremstår inflasjonsutsiktene som rimelig stabile, noe som tilsier at sentralbankene ikke har hastverk.

Fra QE til QT

Siden finanskrisen har sentralbankene vært aktive med pengetrykking og "quantitative easing" (QE). QE-toppen ble nådd i 2017, og nå er "quantitative tightening" (QT) neste for flere sentralbanker. Den amerikanske sentralbanken (Fed) leder an. Fra nyttår vil Fed redusere balansen med ytterligere 20 milliarder dollar hver måned, og takten økes med 10 milliarder dollar hvert kvartal.

Drahjelp for aksjer

Aksjemarkedene har helt klart nytt godt av sentralbankenes ekspansive politikk. Globale aksjer har steget 13 måneder på rad målt ved MSCI World (i lokal valuta), og med totalt 25 prosent oppgang i perioden. Antallet måneder med sammenhengende oppgang er ny rekord for MSCI World, som har historikk fra 1969. I tillegg til sentralbankenes bidrag, har forbedrede makroutsikter og avtagende frykt for politisk risiko hjulpet oppgangen.

Veien videre …

Investorene har vendt blikket mot 2018. Det underliggende ser stadig bra ut, tross en rekke toppnoteringer i 2017. Vekstbildet fremstår som solid, mens inflasjonen er stabil. Det tilsier at sentralbankenes stimuleringer kan avta i styrke, samtidig som troen på aksjer forblir sterk.

"I will go anywhere, provided it is forward" 
David Livingstone