Rentekutt ventes

Aksjemarkedene steg videre i januar, drevet av forventinger om rentekutt og en god start på resultatsesongen for fjerde kvartal.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 1,5 prosent målt i EUR og den nordiske VINX var hele 0,8 prosent målt i NOK. Her hjemme falt Oslo Børs 2,2 prosent (OSEBX).

Rentekutt i mai?

Etter en tid med rekordkjappe pengepolitiske innstramninger, peker nå signalene mot kommende rentekutt i USA. Markedene hadde ventet at første rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (FED) skulle komme allerede i mars. Etter siste rentemøte var imidlertid FED klar på at rentekutt i mars var lite sannsynlig. Markedene har forskjøvet forventningene første rentekutt til mai, deretter ventes ytterligere fem rentekutt ut året. For at sentralbankene skal lette på pengepolitikken trengs bekreftelse på at inflasjonen stabiliserer seg, hvor man særlig har fokus på arbeidsmarkedet og lønnsvekst.

Utfordringer i Europa

I motsetning til tidligere spådommer, venter man nå at den europeiske sentralbanken (ECB) vil starte rentekutt før FED. Eurosonen har de seneste årene utviklet seg langt svakere en USA, og spesielt Eurosonens største økonomi Tyskland har bidratt til stagnasjon i vekstutsiktene. Etter statsgjeldkrisen i 2011 var Tysklands eurosonens lokomotiv, men omtales nå som «Europas syke mann». Vekstmotoren i tysk økonomi har vært industriproduksjon og eksport, og man frykter nå stagnasjon grunnet strukturelle utfordringer. Bortfallet av russisk gass gjør energisituasjonen krevende, i tillegg møter bilindustrien økt konkurranse og man ser tegn til svakere økonomisk vekst i Kina som tysk eksport har vært avhengig av. I sum bidrar dette i retning mot en mindre innstrammende pengepolitikk. 

Kinas økonomiske usikkerhet 

Den forventede økonomiske innhentingen i Kina har uteblitt etter gjenåpningen i fjor. Eiendomssektoren har vist tegn til stress og bidratt i denne retningen. Det råder en generell pessimisme, og man frykter for de strukturelle utfordringene Kina står ovenfor. Disse finner man som nevnt potensielt innen eiendom, samt at vestlige land ønsker å bli mindre avhengig av import fra Kina gjennom «de-risiking» og «friendshoring». Samtidig må det tas med i bildet at landet fortsatt har en positiv driftsbalanse, og dermed ikke er avhengig av ekstern finansiering. På kort sikt er det forventinger om mer økonomisk stimuli fra myndighetene. 

Veien videre

Globalt fortsetter aksjemarkedene å vise styrke, og MSCI World-indeksen steg med 1,2 prosent i lokal valuta i årets første måned. Globalt ventes nå en inntjeningsvekst på rundt 10 prosent for de neste 12 månedene. Utsikter til rentekutt og fortsatt robust selskapsinntjening taler for aksjer som et fortsatt gunstig alternativ for langsiktig sparing.