Shipping-opptur i 2020?

Ved overgangen til 2020 innføres nye reguleringer for skipseiere. Tiltakene vil gi stor miljøgevinst, og støtter opp under den sterke trenden i flere shippingaksjer.

Tekst og analyse: Ivar Harstveit

Det nye IMO 2020-regelverket forbyr redere å bruke drivstoff med et svovelinnhold som overstiger 0,5 prosent. I dag brukes bunkersolje med et svovelinnhold opp mot 3,5 prosent. Det innebærer at etterspørselen vil skifte over fra tungolje til marint diesel. For å imøtekomme pågangen fra shipping-næringen, vil raffineriene måtte prosessere økende mengder råolje. Fra nyttår bør vi dermed se et byks i volumene som fraktes via oljetankfarten. Markedet ser allerede stramt ut, noe som reflekteres i aksjekursene til shippingselskapene. I tillegg til å ha en positiv effekt på etterspørselssiden, vil høyere fuelpriser (økt kostnad ved å gå over på diesel) senke den optimale flåte-hastigheten og dermed redusere tilgjengeligheten på skip.

Scrubber eller diesel?

I tillegg til å erstatte bunkersolje med diesel, kan skipseiere imøtekomme IMO-kravene ved å rense eksosen. Scrubbere er rensesystemer som fjerner både svovel og tungmetaller fra avgassene. Installasjonen krever betydelige kapitalutlegg, samtidig som inntekter bortfaller når fartøyet ligger i havn. På den annen side vil det bli langt dyrere å tanke marint diesel. Lønnsomheten på investeringen beror derfor på prisdifferansen mellom tungolje og IMO-godkjent marint diesel. Spreaden følges nå med argusøyne i shipping-verdenen.

Moderne flåte

De seneste månedene har "IMO-spreaden" skutt i været. Det tilsier at rederier med en høy andel scrubber-tonnasje er det beste spillet på IMO-2020 regelverket. Av de børsnoterte oljetankrederiene, virker Frontline å være blant de best posisjonerte. Selskapet har scrubbere på rundt 40 prosent av flåten. Samtidig er gjennomsnittsalderen på skipene lav. Nyere skip er mer drivstoffgjerrige enn eldre fartøy, som uansett vil være en fordel ved overgang til dyrere brensel. Av de mindre selskapene har både Hunter og Okeanis Tankers en ren scrubber-flåte. Disse kan utvikle seg til å bli skikkelige "cash-cows" eller gode oppkjøpskandidater.

Innvannende oppkjøp

Frontline har historisk sett vært handlet på en premie til de underliggende skipsverdiene, noe som også er tilfelle i dag. Ettersom selskapet er svært aksjonærvennlig, og har Fredriksen-systemet i ryggen, må premien sies å være berettiget. Selskapet kan bruke aksjene som "valuta", og foreta innvannende transaksjoner. Et eksempel er den nylige avtalen med oljetradingselskapet Trafigura. Frontline ervervet 10 suezmax-nybygg i bytte mot 16 millioner aksjer. Skulle det oppstå knapphet på diesel, kan også samarbeidet med Trafigura vise seg strategisk viktig.

Triggere venter

Trendene i oljetankrederiene er sterke, og reflekterer at triggerne venter på rekke og rad. Den første venter i fjerde kvartal. Betydelig tonnasje skal inn til havn for å rekke å få påmontert scrubbere for å imøtekomme reguleringene som trer i kraft 1. Januar. Færre tilgjengelige skip betyr at maktbalansen tilter i rederienes favør, og tilsier økende dagrater.

Den andre, og viktigste triggeren venter i 2020. Overgangen fra tungolje til marint diesel, vil føre til en økning i raffineringen av råolje som anslåes til en million fat per dag. Denne oljen må fraktes på tankskip på kryss og tvers av verden for å nå raffinerier og sluttbruker. En tredje faktor som ikke er direkte linket opp mot IMO-regelverket, er at USA er på vei til å gå fra nettoimportør til nettoeksportør av olje. Dette tilsier at trenden i antall slutninger til statene er på vei til å snu.

Gass-arbitrasje

Gasstankfarten (LPG) er fundamentalt sett et helt annet marked enn frakt av råolje. Markedet oppsto i det shale-revolusjonen gjorde at USA fikk et stort overskudd av naturgass. Samtidig har store gass-importører i Asia bygget opp infrastruktur, som gjør at de kan ta hånd om importen. Prisforskjellene mellom de to regionene betyr at gass-tradere kan kjøpe LPG (propan og butan) i statene og selge til en høyere pris i Asia. Gassrederiene er bindeleddet i denne handelen.

Stramt-LPG marked

Det underliggende markedet er stramt, ettersom produksjonen av gass i USA er høy og økende. Etterspørselen etter LPG i USA er tilnærmet flat, så det meste eksporteres til Asia der etterspørselsveksten er sterk. På tilbudssiden er det også ventet IMO-effekter. Som i tankmarkedet tas flere fartøy ut av markedet for å installere scrubbere i fjerde kvartal. I 2020 kan man også forvente seg at skip uten påmonterte scrubbere vil holde lavere fart for å redusere drivstoff-regningen. BW LPG er blant våre favoritter i sektoren. Rederiet har en lav kontraktsandel, som gjør det i stand til å høste av økte spotrater.

Veien videre ...

IMO 2020-reguleringere, kombinert med sterke underliggende trender, gjør at shippingaksjene fremstår som attraktive. Derfor finner du i dag en større andel shipping-aksjer en vanlig i porteføljen til Delphi Norge. Frontline og BW LPG har vært gode bidragsytere til avkastningen så langt i år. I tillegg er også oljetankrederiene Hunter Group og Okeanis, samt LPG-rederiet Avance Gas å finne i porteføljen. BW LPG finner du også i porteføljen til Delphi Nordic og Delphi Kombinasjon.