Et superår for trendforvaltning

Pandemien har gitt store økonomiske konsekvenser, men samtidig forsterket viktige trender som digitalisering og ESG. Urolige markeder og høy volatilitet har samtidig gitt mange muligheter, noe som har bidratt til et meget godt år for Delphi Fondene.

2020 går nok inn i historien som året vi helst vil glemme, men ser vi på avkastningen Delphi Fondene er det år vil se tilbake til. Det er ikke mange fondsmiljøet i Norge som har alle fond langt foran indeks og ikke minst mange av fondene blant de beste i sin geografi.

Delphi Global endte hele 25 prosent foran indeks, Delphi Norge 15 prosent foran indeks, Delphi Europe 10 prosent foran, Delphi Nordic 7 prosent foran og Delphi Kombinasjon 4 prosent foran indeks.

25 prosent foran

For Delphi Global ble som sagt fasiten for året 25 prosent foran indeks, og tredje beste norske globale aksjefond i 2020. Fondet forvaltes av Tian Tollefsen som tok over forvalter-ansvaret for fondet for ett år siden. Den gode avkastningen i år har flere forklaringer.

– Det korte svaret er at vi har vært svært aktive. Vi startet året med relativt høy syklisk eksponering, men vi var veldig raske med å redusere risikoen i fondet da virusspredningen var et faktum i Europa og børsene fortsatt var på all-time high. Det ble raskt klart at virussituasjonen, og de nye sosiale begrensingene, ville skape klare vinnere og tapere. Selskaper som Amazon, Nvidia og Netflix nøt allerede godt av eksponeringen mot megatrender som digitalisering og netthandel, og deres posisjon ble ytterligere forsterket under pandemien. Slike aksjer ble derfor en naturlig del av porteføljen, og har bidratt med omtrent halvparten av mer-avkastningen, forklarerer Tollefsen.

Grønne stimulanser

Etter hvert som markedet begynte å stabilisere seg, ble det tydelig at trendene innenfor «grønne aksjer» ville skyte ytterligere fart. Dette ble forsterket av at europeiske myndigheter ville bruke stimulanser for å fremskynde det grønne skiftet.

– Vi så raskt at flere land i Asia fulgte etter, og spesielt positivt var Kinas nye klimamål om netto null karbonutslipp innen 2060. Da Joe Biden begynte å klatre på menings-målingene, ble dette også et viktig tema i USA. Såkalte «grønne»aksjer har vært den klart viktigste bidragsyteren i år, og har drevet frem den andre halvparten av avkastningen i år, sier Tollefsen.

Delphis screeningmodell har de siste årene blitt videreutviklet. Tollefsen forklarer at dette både har og ikke har vært bakgrunnen for den gode avkastingen.

– En av de viktigste nyvinningene i modellen er introduksjonen av fundamentaltrenden, som i hovedsak er en kvantitativ analyse av alle analytikernes inntjeningsestimater. Dessverre faller den direkte nytteverdien av denne modellen ved veldig brå endringer i økonomien, noe man typisk vil se ved en global pandemi eller en verdenskrig. Svakhetene ved screeningmodellene våre kjenner vi heldigvis godt, så da pandemien traff oss, lente vi oss i større grad på den manuelle og subjektive fundamental analysen vår. På den andre siden kjenner vi godt til styrken av å lytte til markedet i en slik situasjon, så å lene seg til aksjenes pristrend og momentum ble dermed viktigere enn vanlig, forklarer Tollefsen.

En aktiv aktiv forvalter

Delphis_forvalterteam_2020_800px
Delphis forvalterteam: f.v. Andreas B. Lorentzen, Tian Tollefsen, Ivar Harstveit, Håkon H. Sætre, Halvor Strand Nygård og Espen K. Furnes.

Delphi Global har ikke hatt mange tapere i år, og Tollefsen forklarer dette delvis med at de har en effektiv prosess for å unngå dem, og vil i verste fall ikke tape mye, når de først bommer. Når han ser tilbake på 2020 er det noe som han ville gjort annerledes.

– Den største frustrasjonen har nok vært fiskene som glapp. Noen av vinneraksjene solgte vi for tidlig, og det var nok noen gode muligheter innen både konsum og råvarer vi burde ha fått med oss. Når det er sagt, så er nok den største lær-dommen fra 2020, hvor viktig det er å være en aktiv forvalter med en investeringsprosess som er lagt opp til å være aktiv. Ved å lytte til markedet gjennom pristrendene og kombinere dette med sunn fornuft, så har vi klart å posisjonere porte-føljen relativt bra med tanke på de store skiftene vi har sett gjennom 2020. Vi ser at en stadig større andel av pengestrømmene går til passiv forvaltning, noe som gir medvind for mange ulike trender. I et slikt landskap tror vi at fordelene med å være trendforvalter bare vil forsterkes de neste 10 årene, sier Tollefsen.

Mer å hente i 2021

Til tross for et år med 25 prosent avkastning, så har Tollefsen tro på at det er mer å hente i markedet, og ser lyst på 2021. Han påpeker at forskjellene internt i markedet allerede er på rekordnivåer, og at dette legger til rette for at aktive fond skal kunne gjøre nok et bra år relativt til indeksfondene.

– Indeksfond ender opp å eie en miks av både bra og dårlige selskaper, og har dermed ikke rom for å manøvrere seg rundt. Det er vanskelig å se for seg et 2021 uten mye gode nyheter i realøkonomien. Vi vil sannsynligvis oppnå immunitet mot viruset, og verdens sentral-banker vil nok fortsette på dagens løp med stimulanser. Kanskje viktigst av alt, er likevel at også styringsmaktene vil fortsette å stimulere til vi er tilbake til «normalen», og kanskje videre forbi dette også i et forsøkt på å redusere ulikhetene her i verden. Selv om noe av dette er priset inn, tror vi det er mange gode trender å spille på, som vil gi god avkastning, avslutter Tollefsen.

Alle fond godt foran indeks

Som nevnt innledningsvis så er det ikke bare Delphi Global som har levert godt i 2020. De andre Delphi-fondene endte også godt foran indeks. Delphi Norge endte 15 prosent foran indeks, Delphi Europe 10 prosent foran, Delphi Nordic 7 prosent foran og Delphi Kombinasjon 4 prosent foran indeks.

– Det er gledelig å se at alle fondene leverer så godt som de gjør i dette turbulente året. Det viser at modellene våre er solide og står støtt. Det er viktig at aktive fond faktisk er aktive, og klarer å ta ut mulighetene og potensiale i markedene når de turbulente. Det er derfor gledelig å se at alle fondene har gjort det bra i dette spesielle året vi har lagt bak oss, sier investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Bringedal påpeker at grepene både med forvalterbytter, og utviklingen av selve forvaltingen som ble tatt i 2019, har gitt resultater.

– I 2019 ble screeningmodellen til Delphi Fondene utviklet til et format som vi mente vil passe enda bedre for fondene med de største investeringsuniversene. Vi ønsket i økende grad å tilføre fundamentale forhold og data allerede i screeningprosessen, noe vi anså som et effektivt supplement til Delphis tradisjonelle trendscreening, sier Bringedal.

Delphis forvaltingskonsept sto fast

Til tross for endringene var det viktig at selve Delphis forvaltingskonsept ikke ble rokket ved. Fondene skulle, og skal fortsatt, forvaltes med utgangspunkt i Delphi-metoden, som inkluderer både trendanalyse og fundamental analyse. Bringedal påpeker at det alltid vil være et kontinuerlig behov for å utvikle hvordan det taes ut i forvaltningen, selv om konseptet står fast.

– For å få ytterligere bekreftelser på selskapenes verdiskapnings-potensiale, hadde vi over lengre tid arbeidet med å utvikle en screeningmodell som tok hensyn til både pristrend og fundamental trend. Denne screeningmodellen tok vi i bruk i forvaltningen av global-fondet og europa-fondet. Fondene som forvaltes i våre hjemmemarkeder, ville også dra nytte av denne screeningen. Samtidig forblir nærheten til de nordiske selskapene et viktig element vi ønsker å ta best mulig vare på i investeringsprosessen, avslutter Bringedal.

Priskutt på Delphis fond

Fra 1.januar reduseres prisen på Delphis fond. Prisjusteringen kommer etter en helhetlig vurdering av forvaltingen.

– Både forvaltingen og bakenforliggende systemer er i dag mer effektive, og dermed også kostnadsbesparende. Vi følger opp slik at det blir billigere å kjøpe andeler i våre aktivt forvaltede fond, for dette skal selvfølgelig komme kundene til gode, sier Bård Bringedal.

Endringene omfatter § 7 i vedtektene og er godkjent av Finanstilsynet. Nye vedtekter finner du på delphi.no/dokumenter

Priskutt Delphi