Svakere vekstmomentum

Frykt for at den kinesiske boligbyggeren Evergrande ikke skal kunne betjene sine forpliktelser, var en av flere faktorer som trigget børsfall i september.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 hele 4,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 3,3 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 5,8 prosent målt i NOK. Her hjemme kunne likevel Oslo Børs vise til en oppgang på 1,9 prosent (OSEBX).

Kinafrykt og stigende renter

I tråd med historien, preget økt volatilitet på børsene også årets september. En av faktorene som bidro til fallende aksjemarkeder, var usikkerheten rundt den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande. Flere påkeper at problemene selskapet opplever, ligner Lehman Brothers-konkursen, og dermed frykter flere systemrisiko. Dette kan få store negative følger for boligmarkedet i Kina, som er en viktig vekstdriver i den kinesiske økonomien. I tillegg så man langrentene stige, ettersom den amerikanske sentralbanken (FED) har signalisert at de vil trappe ned obligasjonskjøpene.

Vekstutsiktene topper ut

En annen faktor som har innvirket markedene, er tapet av globalt vekstmomentum. I de foregående kvartalene har man sett stadige opprevideringer av vekstutsiktene. For fjerde kvartal ligger nå mye av gjenåpningseffektene bak oss, og vi ser tegn til at vekst-momentumet svekkes, noe som representer motvind for aksjemarkedene. Det må likevel legges til at nivået på global vekst fortsatt er høyt, selv om det ikke overrasker på oppsiden lenger.

Fortsatt inflasjonsfokus

Økte inflasjonsforventinger, blant annet som følge av galopperende energi- og strømpriser, dro med seg rentenivået. For FED er det en utfordring, ettersom de må balansere hensynet til inflasjon mot avtagende vekstutsikter. Mens energipriser kan være midlertidige av natur, gjenstår det å se hvorvidt et strammere arbeidsmarkedet vil føre til økt lønnsvekst, og varig inflasjon. En mulig innstramming av sentralbankenes likviditet fremstår dermed som en risikofaktor for markedet.

Veien videre …

Til tross for uroligheter i aksjemarkedet i løpet av måneden, fremstår aksjer fortsatt som et godt alternativ. Alternativavkastningen i rentemarkedet er lav, og selskapsinntjeningen vokser fortsatt, noe som støtter opp under aksjemarkedet.

«Buy land, they’re not making it anymore.»
Mark Twain