Tynges av Trump

Frykten for en større handelskrig mellom USA og Kina la en klam hånd over verdens børser i mars. Selv om retorikken er krass, tror vi ikke situasjonen vil spinne helt ut av kontroll.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 2,5 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 1,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 2,3 prosent målt i NOK.

50 milliarder, takk

I mars var handelspolitikk og proteksjonisme det store temaet. Tidligere har Trump hevet tollsatsen på solceller og vaskemaskiner, noe som blant annet rammet Kina. Deretter kom toll på stål og aluminium. Rett før påske kom annonseringen mange fryktet, nemlig økte tollsatser direkte rettet mot kinesiske varer. En importtariff på 25 prosent eller mer på utvalgte kinesiske varer verdt over 50 milliarder dollar. Det er en klar eskalering og et målrettet tiltak, men ikke beregnet å gi et negativt bidrag til veksten i Kina på mer enn 0,1 til 0,2 prosentpoeng.

Elefanten i rommet

Kina, som står for nesten en femtedel av importen til USA, har alltid vært elefanten i rommet når det er snakk om handelskrig og størrelse på handelsunderskudd. Kinas umiddelbare svar på Trumps tiltak var varsler om toll på opptil 25 prosent på en lang rekke amerikanske produkter, blant annet biler, fly og kjemikalieprodukter – også verdt 50 milliarder dollar. I forlengelsen er spørsmålet om disse utspillene er starten på forhandlinger eller kun de første av mange proteksjonistiske tiltak.

Et mottiltak fra Kina kan også være salg av amerikanske statsobligasjoner, noe som isolert sett vil sende amerikanske statsrenter opp. Paradokset med Trumponomics er at statsgjelden vil øke kraftig fremover, noe som må finansieres av utlandet. Samtidig ønsker Trump å redusere underskuddet på handelsbalansen, hvilket egentlig betyr at man skal låne mindre fra utlandet og betale ned gjeld.

Veien videre …

Selv om retorikken er krass og Trump er av den impulsive sorten, tror vi ikke utspillene vil føre til en handelskrig. Sannsynligvis går man nå inn i en lengre forhandlingsperiode, hvor Kina trolig må gi noe etter for amerikanske krav og ubalanser, men hvor begge land kan komme ut av konflikten med hevet hode. Det er også verdt å minne om at de underliggende økonomiene stadig viser styrke, noe som erfaringsmessig bidrar til å stabilisere forholdene.

"Some days you're the kid with the stick, some days you're the pinata" 
Alec Baldwin