Vekstutsiktene skyter fart igjen

Verdensindeksen steg videre til ny «all-time-high», drevet av gode selskapsresultater og opprevideringer av amerikansk BNP.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 5,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 2 prosent målt i EUR og nordiske VINX steg 3,5 prosent målt i NOK. Her hjemme falt Oslo Børs 1,0 prosent (OSEBX).

Kraftige oppjusteringer

Siden sommeren i fjor har USA sett en kontinuerlig oppjustering av vekstutsiktene hver eneste måned. Forventningene til BNP-vekst i 2024 har i følge konsensus skutt opp fra et bunnivå på omtrent 0,5 prosent til nå 2,1 prosent. Spesielt de seneste månedene har gode makrotall bidratt til kraftige oppjusteringer. Privat konsum er med rundt 70 prosent av brutto nasjonalprodukt en viktig driver bak økonomisk vekst, og ventes å vokse med to prosent i USA i 2024. Videre ser vi en avtagende inflasjon og et fortsatt sterkt arbeidsmarked. Samtidig har Eurosonen og spesielt Tyskland opplevd nedjusteringer i sine vekstutsikter, mens Kina viser mer variert utvikling med både oppjusteringer og nedjusteringer i løpet av det siste året.

Pause i inflasjonsfallet?

Den akselererende veksten, spesielt i USA, kan imidlertid påvirke inflasjonsutsiktene. Flere faktorer, deriblant baseeffekter fra energi, har bidratt til en periode med fallende inflasjon. Samtidig ser man nå at visse indikatorer tendenser til at inflasjonen ikke faller videre, men faktisk også tyder på reakselerasjon. Til tross for et noe mindre stramt arbeidsmarked, peker «superkjerneinflasjonen» (kjerneinflasjon ekskludert husleieprisvekst) oppover. Siden leieprisvekst pleier å virke forsinket, har dette vært trukket frem som et favorittmål på underliggende inflasjonen av den amerikanske sentralbanksjefen. Økende vekstutsikter i USA i en sensyklisk fase med svært lav arbeidsledighet øker også bekymringen for en lønns- og prisspiral.

Færre rentekutt i horisonten

Den oppjusterte vekstprognosen i USA har også påvirket renteutsiktene i markedet. Ved årsskiftet hadde markedene priset inn hele seks rentekutt i 2024 for USA, Eurosonen, Norge og Sverige. Imidlertid har disse forventningene nesten halvert seg på to måneder. Dette skjedde til tross for uendrede eller motsatte vekstutsikter i Eurosonen, Norge og Sverige sammenlignet med USA. Første rentekutt er nå forventet senere, skjøvet ut til juni eller juli for både USA og Eurosonen. Både korte og lange renter har steget siden årsskiftet, men aksjemarkedet har holdt seg sterkt med nye all-time highs, delvis på grunn av vekstoppjusteringer som er positive for inntjeningsutsiktene. Videre stigning i rentene, drevet av inflasjonsutsikter, kan imidlertid igjen utfordre aksjemarkedet.

Veien videre

Februar ble fjerde måned på rad med oppgang for globale aksjer målt ved verdensindeksen MSCI World, som steg med 4,1 prosent i lokal valuta.  Rapporteringssesongen for fjerde kvartal fortsatte i februar. Sjeldent har det vært så mye fokus på enkeltselskaper som NVIDIA, som også slo høye forventinger. Aggregert sett leverer selskapene fortsatt gode resultater. Teknologi, helse samt japanske aksjer er deler av markedet hvor vi ser spennende trender. I sum virker aksjer som et fortsatt gunstig alternativ for langsiktig sparing.