Verdensøkonomien vokser videre

Globale indekser klatret til nye rekordnivåer i desember, men omikronvarianten, inflasjon og nedtrapping av pengepolitikken stjal overskriftene.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 4,5 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 5,4 prosent målt i EUR. Nordiske VINX hevet seg 2,5 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 0,7 prosent (OSEBX).

Risiko for tiltagende lønnsvekst

For året som gikk ser BNP veksten ut til ende på rett i underkant av 6 prosent, og vi må helt tilbake til 1973 for å finne tilsvarende veksttall. Den sterke veksten kommer etter at verdensøkonomien svekket seg med 3 prosent i pandemiåret 2020. For 2022 er vekstprognosene sterke, men noe svakere enn fjoråret. Økonomer ser i år for seg en vekst på rundt 4 prosent. Fortsatt høy kapasitetsutnyttelse kan bidra til tiltagende lønnsvekst, og er en viktig faktor i videre inflasjonsutvikling.

Pengepolitikken normaliseres

Økende lønnsvekst må veies opp mot mer temporære effekter på inflasjonen. Eksempelvis har vi sett råvarepriser øke kraftig fra lave nivåer, og forsyningskjedene har vært rammet av flaskehalsproblemer. Kapasitetsbegrensingene i økonomien spiller sannsynligvis også en rolle. For sentralbankene betyr den sterke veksten at arbeidsmarkedet bedrer seg. Samtidig er deres kanskje viktigste mandat å holde inflasjonen i sjakk, noe som har banet vei mot en normalisering av pengepolitikken.

Renteheving neste?

Den amerikanske sentralbanken har kommunisert at støttekjøpene i verdipapirmarkedene vil trappes ned innen mars. Markedet priser i overkant av 60 prosent sannsynlighet for at første renteheving kan komme allerede samme måned, som er neste naturlige steg i innstramningene. Omikronvarianten av koronaviruset skremte markedet da den ble oppdaget i november, men viruset virker foreløpig å være mildere enn fryktet, og er sannsynligvis ikke nok til å forsinke utsiktene til rentehevingene.

Veien videre ...

Veksten i økonomien forventes å fortsatt være sterk i 2022, selv om veksttakten kommer ned fra fjoråret. Det gir gode utsikter for videre vekst i selskapsinntjeningen, og er en faktor som støtter aksjer som aktivaklasse. Alternativavkastningen i rentemarkedet er fortsatt lav, tross stegene som tas mot en normalisering av pengepolitikken.

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment.

Betty White