Innfører svingprising

For å unngå at andelseierne skal belastes kostnader som påløper når andre andelseierne utfører store transaksjoner i fondene, innfører Delphi Fondene svingprising fra 14.februar 2022.

Ved større handler i fondene, må fondets forvalter normalt kjøpe eller selge verdipapirer. Dette påfører fondet transaksjonskostnader, men for å unngå at disse kostnadene skal dekkes av de eksisterende andelseiere, har Storebrand Asset Management, som eier Delphi Fondene, praktisert en kompensasjonsordning som har ført til at en andel av tegnings- og innløsningsgebyrene tilføres fondet igjen for å kompensere for de transaksjonskostnadene som har blitt påført fondet.

Denne ordningen har ført til en god del manuelt arbeid, og for å unngå dette, har Storebrand Asset Management ønsket å erstatte denne kompensasjonsordning med en mer automatisert ordning, kalt svingprising. Dette påvirker dermed også Delphi Fondene.

Svinges opp eller ned

Ved bruk av svingprising beregnes først fondets andelsverdi (fondskursen) ut fra et ordinært markedsverdiprinsipp. Deretter justeres fondskursen (svinges) opp eller ned når samlet handel i fondet per dag overstiger en forhåndsbestemt terskel. I praksis betyr dette at på dager hvor fondet mottar betydelig nettotegning, vil fondskursen justeres litt opp og fondshandler blir gjenstand for en litt høyere fondskurs, og motsatt vil fondskursen justeres litt ned på dager med betydelig nettoinnløsning fra fondet. Justeringen av fondskursen vil fastsettes på bakgrunn av faktiske handelskostnader i de verdipapirmarkeder som fondet investerer i og dermed tilsvare de kostnadene som fondet påføres når forvalter må kjøpe eller selge verdipapirer. På denne måten beskyttes eksisterende andelseieres midler for kostnadene som påføres fondet som følge av at fondet må handle verdipapirer i finansmarkedene for å imøtekomme tegninger og innløsninger i fondet.

Betydning for deg som andelseier

Innføring av svingprising i fondene som forvaltes av Storebrand Asset Management AS har i praksis liten betydning for deg som andelseier, ettersom Storebrand Asset Management allerede har en kompensasjonsordning. Andelseiernes interesser og verdier vil fortsatt ivaretas på en god måte. For verdipapirfondene vil imidlertid ordningen bli automatisert og effektiv.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende.

 Nye vedtekter publisert

Som følge av innføring av svingprising, har alle fondene dette omfatter fått nye vedtekter. Du finner de nye vedtektene som gjelder fra 14.februar 2022 her.

Har vært varslet før

Storebrand Asset Management har tidligere varslet at det skulle innføres svingprising på fondene fra 1.juni 2021, men dette ble i mai 2021 besluttet om å utsettes. Bakgrunnen for utsettelsen kan du lese om her.